Polski Związek Niewidomych

Koło G L I W I C E

 

ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

email: gliwice@slaski.pzn.org.pl

tel: 32 231 37 16

 

czynne:
- poniedziałek 10-13
- wtorek 13-17
- środa 10-13
- czwartek 13-17

 

          

AKTUALNOŚCI:

Informacja prasowa
Warszawa, 30/12/2021
1
MUZEUM DOSTĘPNE
Plan tyflograficzny, pętle indukcyjne, pokój wyciszenia – to tylko niektóre udogodnienia przygotowane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, odwiedzających Muzeum Narodowe w Warszawie. Prace zrealizowano dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zrealizowane w 2021 roku inwestycje to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez gości i pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie, a także wnioski płynące z przeprowadzonego audytu dostępności.
Uwagę skupiono w szczególności na strefie wejścia do Muzeum. Na ciężkich drzwiach wejściowych zamontowano siłowniki, otwierające drzwi automatycznie. W kasach, punkcie informacji i szatniach zainstalowano pętle indukcyjne, dzięki którym osoby słabosłyszące mogą bez przeszkód porozumieć się z pracownikami pierwszego kontaktu. Z myślą o osobach słabowidzących i niewidomych przygotowano plan tyflograficzny (dotykowy) Muzeum. Do Holu Głównego, muzealnego miejsca spotkań, zamówiono zestaw wygodnych siedzisk.
Muzeum wyszło naprzeciw potrzebom rodziców z małymi dziećmi oraz osób w spektrum autyzmu. W Galerii Sztuki XIX Wieku zaprojektowano pomieszczenie, które pełni dwie funkcje – pokoju rodzinnego i pokoju wyciszenia. Rodzice mogą tu przewinąć i nakarmić dziecko, a osoby w spektrum autyzmu – odpocząć i zrelaksować się, korzystając m.in. ze słuchawek wygłuszających oraz zabawek sensorycznych.
Szereg prac modernizacyjnych przeprowadzono także w Galerii Faras – do jednego z pomieszczeń wstawiono siedziska, co znacznie zwiększy komfort zwiedzających, w tym uczestników zajęć edukacyjnych.
Z myślą o uczestnikach programów edukacyjnych i towarzyszących organizowanych przez Muzeum zakupiono m.in. lupy elektroniczne oraz zamontowano pętle indukcyjne w Kinie MUZ i w sali edukacyjnej. Pętle indukcyjne zamontowano ponadto w oddziałach Muzeum Narodowego w Warszawie – Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii.
Informacja prasowa
Warszawa, 30/12/2021
2
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Zadanie: Zwiększenie dostępności Muzeum Narodowego w Warszawie dla osób z niepełnosprawnościami.
Kontakt
Dział Komunikacji i Programów Publicznych
Muzeum Narodowe w Warszawie
komunikacja@mnw.art.pl
prasa@mnw.art.pl
+48 609 898 833
+48 22 621 10 31 wew. 268

Już od 24 grudnia w najważniejszych stacjach telewizyjnych można zobaczyć spoty promujące ogólnopolską kampanię społeczną "Pełnosprawni w miłości" organizowaną przez Fundację Avalon. Widzowie w całej Polsce między innymi zobaczą kreacje telewizyjne, plakaty na nośnikach zewnętrznych, w Internecie i kanałach społecznościowych oraz usłyszą reklamy radiowe z udziałem trójki osób z niepełnosprawnością̨ ruchową oraz ich bliskich.

Projekt "Pełnosprawni w miłości" powstał z potrzeby przełamywania społecznego tabu związanego z seksualnością i rodzicielstwem osób z niepełnosprawnością ruchową. Promuje ideę otwartości na niepełnosprawność w debacie o rodzicielstwie, związkach i możliwościach nawiązywania relacji interpersonalnych, wokół których narosło wiele stereotypów i uprzedzeń.

Więcej informacji:
https://www.fundacjaavalon.pl/aktualnosc/start_kampanii_spolecznej_pelnosprawni_w_milosci.html

Konsultacje środowiskowe w ramach projektu PO WER „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że do dnia 27 grudnia 2021 r. zbierane są Państwa opinie na temat wypracowywanych w ramach projektu instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością zapewniających im możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.
To jedno z działań prowadzonych w ramach realizowanego od dnia 1 października 2020 r. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi projektu PO WER pt. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.
Na stronie projektu opublikowano opisy poszczególnych instrumentów, a ważne informacje na ich temat przedstawiono w języku migowym oraz tekście łatwym do czytania (ETR).
Ankiety zawierają pytania dotyczące następujących instrumentów:
- Standard usługi Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością,
- Standard funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (modyfikacja instrumentu),
- Budżet osobisty,
- Bezpieczna przyszłość - fundusze powiernicze. Mechanizmy wspierające zapewnienie bezpiecznej przyszłości finansowej i majątkowej osób z niepełnosprawnością,
- System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC),
- Asysta prawna jako element systemu wspieranego podejmowania decyzji,
- Mobilny doradca włączenia społecznego.
Ww. ankiety znajdują się pod adresem: http://wlaczeniespoleczne.pl/platforma-konsultacyjna
Do udziału w konsultacjach zapraszamy pracowników samorządowych oraz osoby z niepełnosprawnością, osoby z otoczenia będące lub niebędące członkiem rodziny osoby z niepełnosprawnością, asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością, reprezentantów III sektora, pracowników WTZ, pracowników nauki oraz ekspertów w dziedzinie opracowywanych instrumentów.
Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych oraz projektu http://wlaczeniespoleczne.pl

Wolontariat europejski w Belgii, w Liège dla osób z dysfunkcją wzroku w wieku 18-30.

Zapraszamy do udziału w projekcie wolontariatu w Belgii, w miejscowości Liège, realizowanym w ramach Europejskiego Korpusu Społecznego.
Partnerem PZN w projekcie jest VIEWS, sprawdzony Partner wielu dotychczasowych projektów naszej Organizacji.
Na wolontariat do Liège może wyjechać osoba niewidoma lub słabowidząca w wieku od 18 do 30 lat.
Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość języka francuskiego oraz duża motywacja do nauczenia się tego języka na poziomie zaawansowanym.
Projekt może rozpocząć się od stycznia 2022 r.
Bardziej szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu:
22 887 62 70 lub kontaktując się mailowo na adres: alemanczyk@pzn.org.pl

Poniżej przybliżamy dwa dostępne w tym momencie projekty wolontariatu. Organizacją koordynującą jest VIEWS International, natomiast praca jest wykonywana w różnych organizacjach goszczących.
Generalnie zasada jest taka, że w jednym czasie w projekcie wolontariatu koordynowanym przez organizację VIEWS uczestniczy kilku wolontariuszy, ale każdy z nich pochodzi z innego kraju.

1. PRACA W ORGANIZACJI SPOŁECZNO-KULTURALNA KOORDYNACJA W DZIELNICY SAINTE-MARGUERITE (CSCSM)
CSCSM jest miejscem wymiany, w którym 15 lokalnych organizacji ustala wspólne działania i projekty. Projekty wolontariatu realizowane są we współpracy ze stałym personelem organizacji oraz z innymi organizacjami członkowskimi (np. z organizacją La Baraka). W zależności od motywacji, osobowości i umiejętności, wolontariusz będzie mógł realizować następujące zadania:
a) Wsparcie działań redakcyjnych w dwumiesięczniku « Salut Maurice! » (działania realizowane pod kierownictwem i przy wsparciu pracownika organizacji odpowiedzialnego za to działanie).
b) - Jeżeli wolontariusz będzie znał język francuski na odpowiednim poziomie, będzie mógł uczestniczyć i wspierać prowadzenie kursów języka francuskiego jako języka obcego dla osób młodych, które przybyły do Liège i nie znają tego języka.
c) Udział w codziennych działaniach zrzeszonych organizacji lokalnych (np. kiermasze, tematyczne imprezy lokalne).
d) Pomoc w prowadzeniu warsztatów / grup dyskusyjnych w ramach kursów języka francuskiego realizowanych przez organizację La Baraka.

2. PRACA W ORGANIZACJI VIEWS INTERNATIONAL
Views International jest to europejska organizacja pozarządowa, której Biuro Wykonawcze mieści się w Belgii, w Liège. Organizacja jest zaangażowana w realizację projektów skierowanych do młodzieży. Są to: wymiany młodzieży, projekty wolontariatu, seminaria poświęcone problematyce młodzieżowej, itp.).
Organizacja angażuje się również w różne działania na rzecz społeczności lokalnej, prowadzone z różnymi belgijskimi partnerami. Projekty realizowane przez Views International są w pełni przystosowane do młodych osób z dysfunkcją wzroku, w wieku 18-30.
Wolontariusz może realizować międzykulturowe działania z lokalną młodzieżą, może pomóc jej w realizacji projektów i działań o wymiarze europejskim, w obszarach, które młodych interesują i w których są oni aktywni(w zakresie muzyki, sportu, itp.). Wolontariusz może pomóc w organizowaniu czasu wolnego młodych osób (spotkania o charakterze kulturalnym, działania sportowe, gry zespołowe), np. w organizacji La Baraka.
Ponadto, może pomóc przy organizowaniu warsztatów, których celem jest podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie problematyki dot. dysfunkcji wzroku i jej wpływu na życie codzienne osób jej doświadczających (np. organizowanie kolacji w ciemnościach, sesji informacyjne dot. dysfunkcji wzorku, itd.).
Wolontariusz będzie również włączony w realizację projektów europejskich skierowanych do młodzieży.

ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE I KOSZTY PRZEJAZDÓW
Wolontariusz będzie zakwaterowany razem z innymi wolontariuszami w wynajętym mieszkaniu. Będzie miał swój własny pokój. Mieszkanie znajduje się około 20 minut idąc pieszo do miejsca pracy. Centrum miasta znajduje się również w odległości około 25 minut idą pieszo od miejsca zamieszkania. Wolontariusz będzie otrzymywał miesięcznie kieszonkowe oraz środki na zapewnienie sobie wyżywienia i na przejazdy.
Koszt podróży na wolontariat oraz ubezpieczenia zdrowotnego jest również w pełni pokryty w ramach projektu.
SZKOLENIE PODCZAS DZIAŁAŃ
Podczas dwóch pierwszych tygodni od momentu przyjazdu do Belgii wolontariusze nie pracują: mają w tym czasie zapewnione zajęcia z orientacji przestrzennej (uczą się, jak trafiać do pracy, do sklepu i do innych ważnych miejsc, do których będą się udawać podczas wolontariatu), oraz zajęcia w zakresie czynności życia codziennego (uczą się, jak przygotowywać sobie posiłki, jak robić samodzielnie zakupy, prać, dbać o swoje rzeczy i o czystość oraz porządek w mieszkaniu, uczą się zasad pierwszej pomocy). Ponadto, przez te pierwsze dwa tygodnie wolontariusze mają zapewnioną intensywną naukę języka francuskiego. Ta zaplanowana przez pierwsze dwa tygodnie intensywna nauka ma na celu zapewnienie wolontariuszowi jak najszybszego osiągnięcia autonomii w poruszaniu się, komunikowaniu, wykonywaniu czynności życia codziennego. Podczas całego projektu wolontariusze będą otrzymywali wsparcie od organizacji koordynującej, Views International w zakresie ich specjalnych potrzeb.

Zachęcamy młode osoby z dysfunkcją wzroku do udziału w tych projektach.
Jest to okazja do nauczenia się języka francuskiego, do zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku oraz do osiągnięcia większej samodzielności w życiu.

Licznik Odwiedzin

208692
DziśDziś75
WczorajWczoraj69
W tym tygodniuW tym tygodniu75
W tym miesiącuW tym miesiącu1838
Wszystkie dniWszystkie dni208692